ဒႆန

ဒီလိုနဲ႔ ေလာကၾကီးေအာက္မွာ
ေနမင္း ဟာ...
သိသလို မသိသလိုလုပ္ျပီး
တိမ္ေတြကို...
တေန႔စာ
ထား...ထားခဲ့တယ္... 
lnk photo

လင္းေန

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL