အေႏွာင္းလြန္ေဆာင္း

အေႏွာင္းလြန္သြားတဲ့ေဆာင္း
မင္းမရွိတဲ့အခါ ေန႔ေတြဆိုမ်ား
အေပါင္းလကၡဏာကို မေဆာင္ေတာ့တာ။

လင္းေန(ရင္မွာသံစဥ္)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL