ပန္းသခင္

ပန္းသခင္ေရ
ညိဳးသြားမွာ စိုး
ရင္မွာေတာင္မထိုးရက္လို႔
ပ်ိဳးထားရံုသက္သက္ပါ။

လင္းေန(ရင္မွသံစဥ္)
photo by : lynnnay

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL