ေစရာ

ညေနေတြက ရီေ၀ေနတာၾကာျပီ
ျပာရီတဲ့ ေကာင္းကင္ေရ….
ငါ့ ၀ိညာဥ္ကို….
ေလေျပေဆာင္ရာသာ ပို႔လွဲ ႔ပါ။

lynnnay@2009

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL