မ်က္ရည္ေၾကြ

ေၾကြက်ကုန္ျပီေပါ့ေလ...
ေျမခေနတဲ႔ မ်က္ရည္ပြင့္ေလးေရ....
နင္.....
အေငြ ႔ ပ်ံလို႔ ရျပီကြဲ ႔

လင္းေန (၀၇.၀၉.၂၀၀၉)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

How to call javascript functions from VB.NET and using WebBrowser Control